2017. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus. Lisa 1 muudatused võrreldes 2016. aastaga

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
  • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
  • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus, Seda maksuvaba tulu rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad väljamakse liigile 44.
  • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus, rakendatakse väljamakse liigile 32 (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
  • Täiendav maksuvaba tulu töötaja, avaliku teenistuja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud TuMS §-s 28 sätestatud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksed ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks (III samba sissemakse) makstud summad, mis ei ületa 15% isiku kalendriaasta jooksul makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast ega 6000 eurot. Arvestust peetakse summeeritult kalendriaasta algusest. Seda maksuvaba tulu rakendatakse väljamakse liikidele 25, 27, 28, 29 ja 31.
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet